Follow us

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ballonticket Vlaanderen

ALGEMENE VOORWAARDEN BALLONTICKET VLAANDEREN

Ballonticket Vlaanderen is een website die deel uitmaakt van Dirk Lyssens BV.  Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor passagiers die boeken bij Ballonticket Vlaanderen via de website www.ballonticketvlaanderen.be of die hun voucher hebben aangekocht bij een partner van Dirk Lyssens BV en per mail contact hebben opgenomen met Ballonticket Vlaanderen om hun vaart vast te leggen.

1 Aankoop van een cadeaubon/instapkaart

1.1 Een cadeaubon kan enkel besteld worden via de internet website www.ballonticketvlaanderen.be.
1.2 Na aanvraag via de website bevestigt Ballonticket Vlaanderen de bestelling via mail. Na de bevestigingsmail heeft de klant 4 dagen tijd om het volledige bedrag van de boeking over te schrijven. Bij elke boeking bestaat steeds de mogelijkheid om tegen betaling een annueringverzekering af te sluiten dit op speciefieke aanvraag van de klant.   Van zodra het boekingsformulier door de klant wordt gevalideerd is deze definitief en zal ze in rekening worden gebracht bij de klant. (Informatie ivm onze ballonvaarten en boeking kunnen enkel gebeuren via mail op info@ballonticketvlaanderen.be)
1.3 Bij boeking van een ballonvaart is het niet mogelijk om een datum voor de vaart af te spreken. Dit kan pas nadat de passagier de instapkaart met uniek nummer heeft ontvangen.
1.4 Binnen de 7 werkdagen na aanvraag kan de klant kosteloos annuleren. Indien wij geen schriftelijke annulatie hebben ontvangen, dan zal een factuur opgestuurd worden naar de klant voor het bedrag van de reservatie, en is een annulatie niet meer mogelijk.
1.5 De instapkaarten worden steeds opgestuurd naar de aanvrager, tenzij dit specifiek per mail anders gevraagd wordt.  De algemene voorwaarden werden goedgekeurd bij de aanvraag en blijven van toepassing zelfs wanneer de instapkaarten door de aanvrager aan iemand anders geschonken worden.  Het is aan de aanvrager om de begunstigde op de hoogte te brengen van het naleven van de algemene voorwaarden.
1.6 De instapkaarten zijn op naam maar kunnen overgedragen worden.  De instapkaarten zijn nooit terugbetaalbaar. Indien de bonnen werden overgedragen blijft de oorspronkelijke uitgiftedatum en de algemene voorwaarden van toepassing.  

2 Reserveren van een ballonvaart

2.1 Met een cadeaubon/instapkaart kan de klant bij Ballonticket Vlaanderen een ballonvaart reserveren. Er dient een e-mail gestuurd te worden naar info@ballonticketvlaanderen.be  In deze mail vermeld je het voucher nummer, de namen en gewichten van elke passagier, 1 gsm nummer en de vervaldatum die vermeld staat op je vocher. Ballonticket Vlaanderen zal per kerende een planning doorsturen met vrije plaatsen.  De passagierkiest hieruit de data die voor hem passen en stuurt deze data door per mail.  

Zolang de klant de aan ons voorgestelde datum en plaats niet per mail door ons bevestigd wordt voor akkoord is de boeking van de vaart niet geldig!!!

De mails worden behandeld volgens binnenkomen.  Dit houdt in dat de datum van je gekozen vaart reeds volzet kan zijn alvorens we je mail behandeld hebben.  In dat geval sturen we je een aangepaste planning zodat je opnieuwe een moment kan kiezen.  Dit is de reden waarom we vragen om verschillende data door te geven. 


2.2 De gereserveerde datum wordt door Ballonticket Vlaanderen per kerende e-mail bevestigd.
2.3 Een gereserveerde datum kan niet kosteloos door de klant worden verplaatst.
2.4 Tot 7 dagen voor de gereserveerde datum kan de ballonvaart worden verplaatst mits een vergoeding te betalen van 25 euro per passagier.
2.5 Binnen een termijn van 7 dagen voor de vaart kan de gereserveerde datum niet meer verplaatst worden. De cadeaubon verliest dan ook zijn geldigheid. Wel kan de bon doorgegeven worden aan iemand anders die dan zal varen op de gereserveerde datum.
2.6 Ballonticket Vlaanderen kan de ballonvaart annuleren indien de weersomstandigheden een gegarandeerde veilige vaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvaarder. In dat geval vindt er geen schadevergoeding of terugbetaling van de ballonvaart plaats. De klant kan bij ons een nieuwe vaart reserveren via e-mail.  Indien hierdoor de vervaldatum verstreken is zal Ballonticket Vlaanderen de bon gratis met een aantal maanden verlengen.
2.7 De cadeaubon vervalt 1 jaar na datum van uitgifte. Deze datum is vermeld op de cadeaubon. De vaart moet gepland worden vóór de vervaldatum.  Hieronder wordt verstaan dat de datum van de vaart de vervaldatum moet voorafgaan. Reserveer dus tijdig en hou rekening met wachttijden. U moet ons ten laatste 3 maanden voor de vervaldag contacteren om uw datum van de vaart te reserveren. Contacteert u ons korter dan 3 maand voor de vervaldag, dan zullen we kijken of er nog een plaats vrij is op één van onze vertreklocaties. Indien er nergens nog een plaats vrij is dan wordt de bon als verlopen bekeken.  Een verlopen cadeaubon geeft geen recht op enige terugbetaling of vergoeding. Indien de klant na de vervaldatum een eerste keer met ons contact opneemt is de bon vervallen maar kan deze met maximum 1 jaar verlengd worden (vervaldatum + 1 jaar) mits betaling van 25 euro per persoon.
2.8 De ballonvaart wordt gemaakt vanaf één van de vaste opstapplaatsen van Ballonticket Vlaanderen.
2.9 De passagiers zullen de dag van de gereserveerde vaart bellen op het nummer +32476/438.463 tussen 13u30 en 14u00 om te vernemen of de vaart doorgaat en welke het uur en plaats van afspraak is. Indien het gaat over een ochtendvaart dan zullen de passagiers de avond voordien met ons contact opnemen tussen 20u00 en 22u00.

3 De uitvoering van de ballonvaart

3.1 Ballonticket Vlaanderen zal de ballonvaart zorgvuldig en professioneel uitvoeren, rekening houdende met de toepasselijke wet- en regelgeving.
3.2 Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan het voorkomen dat de ballonvaart anders loopt dan verwacht. Een opgave van de afstand, richting en aard van de ballonvaart is altijd gebaseerd op een schatting en op de ideale omstandigheden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
3.3Ballonticket Vlaanderen kan op het allerlaatste moment de ballonvaart niet laten doorgaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart op de plaats van opstijgen en op dat moment niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvaarder die de vaart zal uitvoeren. (Zie art. 2.6)
3.4 Het recht om met de cadeaubon een ballonvaart te maken vervalt in de volgende gevallen:
a. indien de klant niet of niet tijdig komt opdagen op het uur en de plaats van afspraak die telefonisch werd doorgegeven de dag van de gereserveerde vaart.
b. indien de klant voor de start van de vaart geen geldige cadeaubon kan voorleggen.
c. indien volgens de boekhouding van Ballonticket Vlaanderen geen betaling van de cadeaubon werd ontvangen en de klant op dat moment geen bewijs van betaling kan voorleggen.
3.5 De passagiers die de ballonvaart maken dienen zich te houden aan de door de piloot en andere medewerkers van Ballonticket Vlaanderen gegeven instructies. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de vaart.
3.6 Door deelname aan de ballonvaart aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico voor lichte verwondingen (door schaven, stoten enz.), voor het verslies en besmeurd raken van persoonlijke uitrusting, kledingstukken, camera's, enz.
3.7 De aansprakelijkheid van de vervoerder voor letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een bedrag overeenkomend met de tegenwaarde van 6.275.000 euro (combined single limit including 1300 euro for baggage legal liability any one person)
3.8 De aansprakelijkheid van Ballonticket Vlaanderen is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder aansprakelijkheidsverzekering van Dirk Lyssens BV wordt uitbetaald. Voor de vaart kan aan elke passagier op eenvoudige vraag het verzekeringsdocument getoont worden.
3.9 De bepalingen van art. 3.7 en art. 3.8 gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Dirk Lyssens BV of anderszins in strijd zijn met de regels van dwingend recht.

4 Betaling

4.1 De betaling van de cadeaubon/instapkaart gebeurt bij de boeking van zodra Ballonticket Vlaanderen via e-mail een betalingsverzoek heeft gestuurd. Van zodra de betaling is gebeurd wordt de cadobon/intapkaart met uniek nummer per passagier opgestuurd.
4.2 Het te betalen bedrag moet binnen de 4 dagen na reservering op onze rekening staan.
4.3 Indien er nog een saldo moet betaald worden zal dit gebeuren of met een overschrijving ten laatste drie dagen voor de gereserveerde vaart of contante betaling net voor de start van de gereserveerde vaart.
4.4 Als tijdige betaling uitblijft is de klant vanaf 7 dagen na reservering een interest over het totaalbedrag verschuldigd van 1% per maand. Bij een eerste aanmaning worden 25 euro administratiekosten aangerekend. Indien Dirk Lyssens bvba de incasso van de vordering uit handen geeft is de klant alle gemaakte incassokosten verschuldigd met een minimum van 125 euro.

5 Klachten en geschillen

5.1 Klanten die ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst kunnen bij de directie van Dirk Lyssens BV schriftelijk een klacht indienen.  De klacht kan opgestuurd worden naar Dirk Lyssen BV, tav klantendienst - A. Rodenbachstraat 123 te 9470 Denderleeuw.  De directie zal, na de klant daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht zorgvuldig en schriftelijk beantwoorden.
5.2 Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht op opschorting van (betalings)verplichtingen.
5.3 Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen 1 week na het voorval waarover de klant een klacht heeft.
5.4 Elke rechtsvordering van de klant uit hoofde van deze overeenkomst vervalt na verloop van een periode van één jaar na de ballonvaart of, indien geen ballonvaart is gemaakt, één jaar na boekingsdatum. Voor die datum dient de klant de vordering aanhangig te hebben gemaakt bij de bevoegde rechter, ook als er nog een klacht in behandeling is.
5.5 Op deze overeenkomst is uitsluitend het belgisch recht van toepassing.
Het belgisch recht is uitsluitend bevoegd geschillen te beslechten.

Opgemaakt te Denderleeuw op 30-03-2014